When We Hit a Corner: เมื่อเราถูกต้อนให้จนมุม

When We Hit a Corner: เมื่อเราถูกต้อนให้จนมุม .. เราจะเป็นดั่งเมล็ดทองหลาง ที่พร้อมจะงอกอีกครั้ง .. #นายตู่กล่าวไว้ 🍄🍄ทร…

Read more