เงาฝน ดินทราย ฝนน้อย ร้อนพอสมควร .. ฟาร์มเราเลยครับ

💕💕รู้เขา รู้เรา รบร้อยศึก แพ้เรียบ เอ๊ย ชนะหมด ชีวิตคนเรา ถ้าเลือกได้ กำหนดตัวแปรได้ เหมือนอย่างที่เราทำการทดลองในห้อง l…

Read more